Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống, sinh kế và khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người dân tộc thiểu số

Người DTTS ở Việt Nam chiếm khoảng 12,6% tổng dân số cả nước, khoảng hơn 10 triệu người. Hầu hết các nhóm dân tộc thiểu số đều sinh sống ở khu vực miền núi và vùng nông thôn...
Xem thêm
Hội thảo: “Xác định các biện pháp hỗ trợ người lao động thu nhập thấp trong các cơ sở, nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu sang EU”

Dù Chính phủ đã có biện pháp hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp, nhưng vẫn chưa có chính sách hỗ trợ người lao động phục vụ xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu sang thị trường như…
Xem thêm