Thông tin Hội thảo: “Xu hướng phân phối thu nhập và tiền lương trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng”

Print Friendly

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực của các cơ quan và tổ chức chính quyền Việt  Nam trong việc triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” do Tổ chức Hanns Seidel Foundation (CHLB Đức) tài trợ, Viện Khoa học Lao động và Xã hội phối hợp cùng với Viện Hanns Seidel tổ chức Hội thảo: “Xu hướng phân phối thu nhập và tiền lương trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng”.

Mục tiêu của hội thảo: (i) Chia sẻ các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về thực trạng, những vấn đề nảy sinh và xu hướng phân phối thu nhập, tiền lương trên thị trường lao động; mối quan hệ giữa tiền lương và năng suất lao động trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng; (ii) Trao đổi, thảo luận về những khuyến nghị và giải pháp chính sách nhằm giảm thiểu bất bình đẳng trong phân phối thu nhập và tiền lương.

Thời gian: 8h00 – 17h00 ngày 29/5/2017 (thứ 2)

Địa điểm: Phòng họp Sông Hồng 1, Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Hà Nội

Viện Khoa học Lao động và Xã hội trân trọng kính mời các tổ chức/cá nhân quan tâm đến dự Hội thảo.

Viện Khoa học Lao động và Xã hội trân trọng kính báo.