Labour Market Update

 Bản tin cập nhật thị trường lao động

STT Bản tin thị trường lao động Năm Vietnamese English
1 Bản tin cập nhật thị trường số 01 (Labour Market Update vol.01) 2014 Download Download
2 Bản tin cập nhật thị trường số 02 (Labour Market Update vol.02) 2014 Download Download
3 Bản tin cập nhật thị trường số 03 (Labour Market Update vol.03) 2014 Download Download
4 Bản tin cập nhật thị trường số 05 (Labour Market Update vol.05) 2015 Download Download
5 Bản tin cập nhật thị trường số 06 (Labour Market Update vol.06) 2015 Download Download
6 Bản tin cập nhật thị trường số 07 (Labour Market Update vol.07) 2015 Download Download
7 Bản tin cập nhật thị trường số 08 (Labour Market Update vol.08) 2015 Download Download
8 Bản tin cập nhật thị trường số 09 (Labour Market Update vol.09) 2016 Download Download
9 Bản tin cập nhật thị trường số 10 (Labour Market Update vol.10) 2016 Download Download
10 Bản tin cập nhật thị trường số 11 (Labour Market Update vol.11) 2016 Download Download