Organizational Structure

So do to chuc

Lãnh đạo viện Hội đồng khoa học Khối phục vụ quản lý Khối nghiên cứu Phòng Tổ chức Hành chính Phòng kế hoạch đối ngoại Phòng kế toán tài vụ Phòng quản lý khoa học Trung tâm thông tin phân tích và dự báo chiến lược Trung tâm nghiên cứu lao động Nữ & Giới Trung tâm nghiên cứu Môi trường & Điều kiện lao động Trung tâm nghiên cứu dân số, LĐ, việc làm Phòng nghiên cứu chính sách an sinh XH Phòng Nghiên cứu tiền lương và quan hệ lao động