Published books

1 Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2014 Labour and social Trends in Viet Nam 2014
2 Thuật ngữ an sinh xã hội Viet Nam social protection glossary
(Download)
3 An sinh xã hội đối với dân tộc thiểu số ở Việt Nam Social protection for Vietnam’s ethnic minority  2014
4 Bộ công cụ Tools for intergrating gender in making legal documents and policies
5 Bản tin Khoa học và Lao động Labour science and Social affairs
6 IMG_2163 The Proceeding of scientific researches on labor and social affairs 2013-2014
7 Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam Characteristics of the Vietnamese rural economy: Evidence from a 2008 rural household survey in 12 provinces of Viet Nam
8 Bản tin tóm tắt chính sách Policy briefs
9 IMG_3010 Report: On social protection for women and girls in Viet Nam
15 Trends of Skill Needs in the FDI Sector.jp Trends of Skill Needs in the FDI Sector

Tải về (Download)