Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

4 5 6 7

NguyenThiLanHuong

Nguyễn Thị Lan Hương

Ngày sinh: 01/10/1960

Trình độ CMKT: PGS.TS

Thời gian công tác tại Viện: 1984-2016

– Chức vụ cao nhất: Viện trưởng (2008-2016)