Lãnh đạo Viện

Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ
1 Untitled Viện trưởng

TS. Đào Quang Vinh

Di động: 0934.597.260

Điện thoại: (84-4) 38.269699

Email: vinhdq@ilssa.org.vn

2 scan-anh-thẻ0001-page-001 Phó Viện trưởng

ThS. Lưu Quang Tuấn

Di động: 0904.391.753

Điện thoại: (84-4) 39.387.996

Email: tuanlq@ilssa.org.vn

3 LeNguBinh Phó Viện trưởng

ThS. Lê Ngự Bình

Di động: 0983.834.670

Điện thoại: (84-4) 39.387.383

Email: binhln@ilssa.org.vn