Ấn phẩm phát hành

06/12/2017 14:47:02

 

   1 Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2014 Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2014
2

 Thuật ngữ an sinh xã hội Việt Nam 

Tải về (Download)

3 An sinh xã hội đối với dân tộc thiểu số ở Việt Nam An sinh xã hội đối với dân tộc thiểu số ở Việt Nam 2014
4 Bộ công cụ Bộ công cụ lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
 
5 Bản tin Khoa học và Lao động Bản tin Khoa học Lao động và Xã hội
6 IMG_2163 Kỷ yếu nghiên cứu khoa học về lao động và xã hội 2013-2014
7 Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2008 tại 12 tỉnh
8 Bản tin tóm tắt chính sách Bản tin tóm tắt chính sách
9 IMG_3003 Báo cáo khảo sát: Xác định các biện pháp hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp trong các nhà máy/cơ sở cung cấp nguyên liệu thô phục vụ chế biến và xuất khẩu sang thị trường châu Âu
10 IMG_3004 Báo cáo: Kết quả khảo sát về thu nhập và điều kiện sống của lao động nữ di cư trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
11 IMG_3005 Báo cáo phân tích kết quả: Khảo sát lao động nước ngoài tại 9 tỉnh/thành phố việt Nam
12 IMG_3007 Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam: Báo cáo thường niên 2015
13 IMG_3008 Báo cáo an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở việt Nam
14 IMG_3009 Báo cáo chắt lọc sính sách: Quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam
15 Nhu cầu kĩ năng lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

 Nhu cầu kĩ năng lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Tải về (Download)