Bản giao ước thi đua năm 2019

09/01/2019 16:02:24

        Căn cứ chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ công tác của Viện năm 2019; tiếp tục hưởng ứng theo 5 nội dung thi đua giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần IX với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", đại diện cho cán bộ công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể của Viện xin đăng ký, giáo ước  thi đua năm 2019 với các nội dung cụ thể trong file đính kèm.

Tải về (Download)