Cơ cấu tuổi và già hóa ở việt nam theo giới

16/07/2015 00:00:00

Việt Nam đang trải qua giai đoạn quan trọng của quá trình “chuyển hoá dân số” với mức sinh thấp hơn, tỷ lệ tử vong thấp hơn và tuổi thọ cao hơn

Print Friendly

Tóm tắt. Việt Nam đang trải qua giai đoạn quan trọng của quá trình “chuyển hoá dân số” với mức sinh thấp hơn, tỷ lệ tử vong thấp hơn và tuổi thọ cao hơn. Trong vòng hơn sáu mươi năm, dân số Việt Nam đã trải qua những thay đổi cả về quy mô và cơ cấu tuổi. Dưới tác động của chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, tổng tỷ suất sinh (TFR) đã được kiểm soát, và tỷ lệ chết thô giảm xuống. Sự thay đổi về dân số cũng mang lại những thay đổi trong cấu trúc tuổi: tỷ lệ trẻ em (0-14 tuổi) trong tổng dân số đang giảm, trong khi tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (15-64) và người già (65 trở lên) đang gia tăng.

Do Việt Nam còn là nước thu nhập trung bình thấp, những thay đổi nhân khẩu học được dự báo ​​sẽ cung cấp cho đất nước một số cơ hội và thách thức có lợi thế là dân số trong độ tuổi lao động ngày càng tăng nhằm mục đích tăng trưởng và phát triển, cũng như về thích ứng với sự lão hóa dân số nhanh chóng, để tránh kịch bản tồi tệ là “già trước khi giàu có”.

Bằng cách áp dụng phương pháp Tài khoản chuyển giao Quốc Gia (NTA) trên dữ liệu Việt Nam, nghiên cứu này đã xem xét mô hình thu nhập lao động và mô hình tiêu thụ trong năm 2007 của người Việt Nam theo các độ tuổi. Kết quả nghiên cứu cho biết một người Việt Nam trung bình, thu nhập ít hơn chi tiêu trong hai giai đoạn của cuộc sống của mình: (i) từ khi sinh ra cho đến tuổi 22, và (ii) từ tuổi 54 trở đi. Trong cả hai thời kỳ này, sự “thâm hụt” đã được ghi nhận, nhưng, ngược lại, từ 23-53 tuổi có thu nhập nhiều hơn so với chi tiêu và, do đó nằm trong giai đoạn ‘dư thừa’.

 1. Giới thiệu

Từ năm 1976 đến nay, Việt Nam đã và đang trải qua giai đoạn quan trọng “chuyển đổi nhân khẩu học” với tỷ suất sinh và tỷ suất chết thấp hơn cùng với tuổi thọ kéo dài hơn. Xu thế này đã làm gia tăng dân số trong độ tuổi lao động đồng thời cũng làm gia tăng dân số già. Việt Nam được dự đoán sẽ bước vào giai đoạn già hóa dân số vào năm 2020 và sẽ đạt mức dân số già vào năm 2050. Từ thực tế trên, câu hỏi đặt ra là vậy Việt Nam có thể tận dụng dân số trong độ tuổi lao động cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế như thế nào cũng như làm cách nào để chuẩn bị cho giai đoạn dân số già.

Sử dụng phương pháp NTA, nghiên cứu này xem xét dân số Việt Nam theo độ tuổi qua các giai đoạn trong khoảng thời gian 100 năm từ năm 1950 đến năm 2050. Mục đích của nghiên cứu là xác định nhóm dân số trong độ tuổi có thể tạo thu nhập từ lao động, họ kiếm được bao nhiêu; sự thay đổi cách tiêu dùng theo độ tuổi và vào thời gian nào trong cuộc đời, trung bình người Việt Nam tiêu dùng nhiều hơn họ kiếm được, gọi là “thâm hụt vòng đời”, cũng như thời gian nào họ kiếm được nhiều hơn họ tiêu dùng, tận hưởng “thặng dư vòng đời”. Một điều lưu ý rằng khi những giai đoạn này xuất hiện thì cần phải có những chính sách thích hợp nhằm tối đa hóa sự thặng dư và tối thiểu hóa sự thâm hụt. Bằng việc sử dụng kết quả tính toán về thu nhập từ lao động và tiêu dùng theo độ tuổi, phương pháp NTA sẽ cung cấp tỷ lệ hỗ trợ về kinh tế và khi tốc độ tăng trưởng của tỷ lệ này cao hơn 0, thì nền kinh tế thụ hưởng lợi tức nhân khẩu học.

 1. Phương pháp luận

Bất kỳ nền kinh tế nào cũng có sự biến đổi vòng đời trong tiêu dùng và sản xuất, và mỗi con người cũng có hành vi kinh tế khác nhau ở mỗi độ tuổi khác nhau trong cuộc đời. Nếu nhìn vào khả năng lao động tạo thu nhập hay phải phụ thuộc về kinh tế thì mỗi người sẽ có 3 giai đoạn: phụ thuộc về kinh tế khi còn trẻ, tạo thu nhập khi ở độ tuổi lao động và rồi lại phụ thuộc về kinh tế khi ở tuổi già. Thu nhập vòng đời của mỗi người vì thế sẽ là “thặng dư” hoặc “thâm hụt” tùy thuộc người đó đang ở độ tuổi nào. Thông thường, ở độ tuổi phụ thuộc thì sản xuất thâm hụt do họ tiêu dùng cá nhân nhiều hơn những gì họ sản xuất ra và ngược lại, những cá nhân trong tuổi lao động sẽ sản xuất nhiều hơn những gì họ tiêu dùng, và vì thế tuổi lao động được coi là “thặng dư”. Sử dụng phương pháp Tài khoản chuyển giao Quốc Gia (NTA) để xác định và đo lường ở những độ tuổi nào thì có “thặng dư” và những khoảng tuổi nào thì có “thâm hụt” thông qua việc so sánh tiêu dùng và thu nhập ở mỗi độ tuổi (Lee, Lee, and Mason 2008; Mason, Lee, Tung, Lai, and Miller forthcoming).

Vòng đời kinh tế phản ánh nhiều yếu tố hành vi và phi hành vi ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tuổi tác; mặt khác, tiêu dùng và thu nhập lao động. Thu nhập lao động trung bình ở mỗi độ tuổi phụ thuộc vào thời gian làm việc, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, lương ở mỗi độ tuổi và nhiều yếu tố văn hóa, chính trị, xã hội, kinh tế và ảnh hưởng lẫn nhau đến thu nhập lao động. Tương tự, tiêu dùng trung bình ở từng độ tuổi bị ảnh hưởng bởi các sự kiện lịch sử, theo sở thích, giá cả bao gồm cả lãi suất, hệ thống chính trị, và các yếu tố khác.

Ở cấp độ vĩ mô, vòng đời kinh tế cũng phản ánh cơ cấu tuổi dân số. Trong dân số trẻ, vòng đời kinh tế chủ yếu là thâm hụt. Trong quá trình chuyển đổi nhân khẩu học, dân số độ tuổi và thâm hụt ngân sách vòng đời thời kỳ dân số già ngày càng trở nên quan trọng.

Vòng đời thâm hụt và vòng đời thặng dư có thể bền vững nhờ một hệ thống phức tạp của các tổ chức và cơ chế kinh tế cho phép dòng chảy của các nguồn lực kinh tế từ nguồn thặng dư cho các độ tuổi thâm hụt (Lee 1994a; 1994b).

Số liệu

Nghiên cứu áp dụng cách tiếp cận của dự án NTA qua việc sử dụng số liệu từ bảng cân dối liên ngành (I/O) Việt Nam năm 2007 và cuộc điều tra mức sống hộ gia đình ở Việt Nam năm 2008 (VHLSS).

Điều tra mức sống hộ gia đình lần đầu tiên được Tổng Cục Thống kê thực hiện vào năm 1993. Kể từ năm 2002, cuộc điều tra này được thực hiện 2 năm một lần (được Ngân hàng Thế giới hỗ trợ cả về tài chính và kỹ thuật). Thông tin thu thập được bao gồm những chỉ số cơ bản về mức sống và các đặc điểm chính khác về hộ gia đình như những đặc điểm nhân khẩu học của hộ gia đình, số liệu về giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe, việc làm và thu nhập, chi tiêu, nhà ở, điện, nước, các tài sản cố định và lâu bền và sự tham gia vào chương trình giảm nghèo. Cuộc điều tra mức sống hộ gia đình thực hiện năm 2008 bao gồm 9.187 hộ gia đình.

Phương pháp ước lượng

Ước lượng tiêu dùng và thu nhập theo từng độ tuổi, chúng ta thực hiện theo các bước dưới đây:

 • Ước tính bình quân đầu người ở mỗi độ tuổi cho biến bằng cách sử dụng các số liệu điều tra cá nhân / hộ gia đình, hồ sơ hành chính.
 • Sử dụng số liệu dân số để xây dựng một hồ sơ tổng hợp theo từng độ tuổi.
 • Điều chỉnh hồ sơ bình quân đầu người để phù hợp với các biến số vĩ mô

Chúng tôi giả định rằng tất cả các chi tiêu trong hộ gia đình và chi tiêu
công có thể được phân bổ cho cá nhân. Tương tự như vậy, chúng ta chấp nhận giả định rằng giá trị thu nhập lao động có thể được giao cho các cá nhân làm việc trong các công ty hoặc doanh nghiệp trong gia đình.

Chi tiêu bao gồm chi tiêu hộ gia đình chi tiêu công.

Chi tiêu hộ gia đình (cá nhân)

Chi tiêu cá nhân là giá trị của hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình có được thông qua khu vực tư nhân. Ở đây, chúng ta giả định rằng tiêu thụ tất cả có thể được xác định cho cá nhân.

Tiêu dùng cá nhân thường được xác định cho các cá nhân dựa trên cuộc điều tra hộ gia đình, do đó, phương pháp của chúng tôi giả định sự sẵn có của một hoặc nhiều (lý tưởng, toàn quốc) cuộc điều tra hộ gia đình có chứa dữ liệu như số lượng và tuổi của tất cả các thành viên trong gia đình và các dữ liệu chi tiết về hộ gia đình

Chi tiêu công

Tiêu dùng công là giá trị tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ cá nhân nhận được thông qua khu vực công. Tiêu dùng công được phân bổ cho các cá nhân dựa trên các hồ sơ hành chính, và trong một số trường hợp, số liệu điều tra. Giống như tiêu dùng cá nhân, tiêu dùng công có thể được chia thành ba thành phần: giáo dục, y tế, và tiêu thụ công cộng khác.

 

Thu nhập lao động

Thu nhập lao động bao gồm các khoản từ tiền lương, tiền thưởng có được từ làm việc nỗ lực, bao gồm cả thu nhập lao động, lợi nhuận người sử dụng lao động cung cấp, nộp thuế cho chính phủ thay mặt cho nhân viên, và một phần thu nhập doanh nghiệp được phân phối lại cho lao động. Thu nhập lao động được ước tính bằng hai thành phần: tiền lương và thu nhập lao động khác (thu nhập từ tự tạo việc làm).

Tỷ lệ hỗ trợ

Những thay đổi trong cơ cấu tuổi dân số tương tác với vòng đời kinh tế, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Thu nhập đầu người dựa trên:

 • Thu nhập bình quân của dân số trong độ tuổi lao động.
 • Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (tỷ lệ hỗ trợ).
 
   
 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào sự tăng trưởng của năng suất và tăng trưởng của tỷ lệ hỗ trợ.

 • Nhân khẩu học chuyển tiếp dẫn
  đến biến động lớn trong tỷ lệ hỗ trợ.

Từ kết quả trên vòng đời theo thời gian của mô hình thu nhập và tiêu dùng, NTA sẽ cung cấp tỷ lệ hỗ trợ kinh tế, đó là tỷ lệ giữa dân số hoạt động kinh tế và dân số không hoạt động kinh tế. Theo Mason, tỷ lệ hỗ trợ được xác định như sau:

L(t)/N(t) = ∑α(a)P(a,t)/∑β(a)P(a,t)

Khi t là thời gian, α(a) năng suất theo độ tuổi, β(a) là tiêu dùng cần ở độ tuổi a. Cả α(a) và β(a) đều là ước tính cho tất cả các độ tuổi, theo phương pháp NTA. P(a,t) là dân số ở độ tuổi a trong năm t.

Công thức ∑α(a)P(a,t) gọi là sản xuất hiệu quả và ∑β(a)P(a,t) là người tiêu thụ hiệu quả.

Với sự tăng năng suất, sự tăng trưởng của tỷ lệ hỗ trợ làm tăng sự tăng trưởng của thu nhập vốn trên. Thời gian mà một sự tăng trưởng trong tỷ lệ hỗ trợ dẫn đến sự gia tăng trong tăng trưởng kinh tế được gọi là lợi tức nhân khẩu học đầu tiên.

 • Xu hướng nhân khẩu

Dân số và lực lượng lao động

Năm 2010, dân số Việt Nam là 86,9 triệu tăng 1,105 lần so với năm 2001, tốc độ tăng hàng năm là 1,09%.


 

Bảng 2. Dân số và tốc độ tăng dân số, 2001-2010

  2001 2005 2010
Tổng (1,000 người) 78.621 82.392 86.933
Cơ cấu(%) 100,0 100,0 100,0
Nam 49,2 49,2 49,4
Nữ 50,8 50,8 50,6
Tốc độ tăng dân số(%/năm) 1.27 1.17 1.05
Nam 1.29 1.20 1.10
Nữ 1.26 1.15 1.00

Nguồn: GSO (2011), Niên giám thống kê và Nhà xuất bản thống kê

Tuy nhiên, tỷ lệ giới tính khi sinh đứng ở mức cao 112 bé trai/ 100 bé gái trong năm 2010, tăng so với tỷ lệ 108 bé trai /100 bé gái vào năm 2001.

Trong thời gian 2001-2010, tốc độ tăng trưởng của nam giới cao hơn so với nữ giới: 1,17% / năm, so với 1,06%/năm. Kết quả là, tỷ lệ nữ giới trong tổng dân số tiếp tục giảm nhẹ, từ 50,8% năm 2001 xuống còn 50,6% trong năm 2010.

Xu hướng giới tính trong dân số phản ánh cơ cấu lực lượng lao động. Trong năm 2010, tổng số lao động là 50,8 triệu, phụ nữ chiếm 48,4%, giảm
nhẹ so với 49,6% năm 2001 (bảng 2).

Tỷ lệ lao động nữ tham gia vào lực lượng lao động tăng nhẹ từ 70% năm 2001 đến 73% năm 2010, trong khi tỷ lệ đó của nam giới tăng từ 77% năm 2001 đến 82% trong năm 2010. Sự thay đổi này là minh chứng cho thấy ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến khả năng tham gia lực lượng lao động của nữ giới. Sự gia tăng nữ giới trong lĩnh vực giáo dục và tỷ lệ không cân bằng nữ giới trong các hoạt động kinh tế và việc nhà cũng đã được phản ánh trong những con số này (Bảng 3).

 

Bảng 3. Lực lượng lao động theo giới tính, 2001-2011

  2001 2005 2010
Tổng (1000 người) 40,108 44,382 50,837
Cơ cấu (%)      
Nam 50.4 51.3 51.4
Nữ 49.6 48.7 48.6

Nguồn: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Điều tra Lao động và Việc làm, năm 2001, 2005 TCTK, Báo cáo Điều tra Lao động và Việc làm 2010.

 

 

 

 

Bảng 4. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động theo giới tính, 2001-2011

Đơn vị: %

  2001 2005 2010
Chung 73.0 71.1 77.4
Nam 76.8 75.5 82.0
Nữ 69.6 67.0 73.0

     Nguồn: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Điều tra Lao động và Việc làm, năm 2001, 2005; Tổng cục Thống kê, Báo cáo Điều tra Lao động và Việc làm 2010.

Hơn nữa, trình độ học vấn của lao động nam là cao hơn so với lao động nữ. Ví dụ, trong năm 2010, khoảng 5,3% lực lượng lao động nữ không biết đọc biết viết, so với chỉ 3,1% lao động nam.


 

Bảng 5. Cơ cấu lực lượng lao động theo trình độ giáo dục và giới tính, 2010

Đơn vị: %

  Không biết đọc biết viết Chưa tốt nghiệp tiểu học Đã tốt nghiệp tiểu học Đã tốt nghiệp THCS Đã tốt nghiệp THPT Tổng
Tổng 4.1 12.3 24.8 33.1 25.7 100.0
Theo giới            
Nam giới 3.1 10.8 24.3 34.4 27.5 100.0
Nữ giới 5.3 13.9 25.3 31.8 23.8 100.0

Nguồn: MOLISA, niên giám thống kê 2012.

Khoảng cách giới tiếp tục tồn tại ở các cấp độ kỹ năng chuyên môn kỹ thuật. Trong năm 2010, chỉ có 13,5% lao động nữ đã trải qua đào tạo chính quy, 3,6 điểm phần trăm ít hơn so với lao động nam (17,1%). Số lượng và tỷ lệ lao động nữ có tay nghề thấp hơn so với nam công nhân có tay nghề cao ở tất cả các cấp, ngoại trừ mức độ đại học. Điều này cho thấy trong khả năng tiếp cận giáo dục và đào tạo cho phụ nữ vẫn tồn tại rất nhiều rào cản .


 

Bảng 6. Cơ cấu lực lượng lao động theo trình độ CMKT và giới tính, 2010

Đơn vị: %

  Tỷ lệ LĐ qua đào tạo Trong đó, LĐ chưa qua đào tạo
Sơ cấp nghề Trung học nghề Trung học chuyên nghiệp Trung học dạy nghề Cao đẳng nghề Tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn
Nam 17.1 3.0 2.5 3.3 0.4 1.2 6.7 82.9
Nữ 13.5 0.9 0.7 4.1 0.2 2.3 5.4 86.5

Nguồn: MOLISA, Niên giám thống kê năm 2012.


Việc làm

Trong giai đoạn 2001-2010, khoảng 1.000.000 việc làm mới được tạo ra, trong đó, nam giới chiếm khoảng 600.000 việc làm (tương đương 62%) trong khi phụ nữ chỉ chiếm 370.000 việc làm (38%). Do vậy, việc làm của người lao động nữ tăng với tốc độ chậm hơn so với nam giới, dẫn đến lao động nữ càng có ít việc làm trong tổng số việc làm. Như vậy, trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng việc làm của nam là 2,8%, cao hơn 2,4% đối với nữ.


                                  

Bảng 7. Việc làm theo giới tính, 2001-2010

  2001 2005 2010
1. Tổng (1000 người) 39,000 43,452 49,494
Nam 19,744 22,313 25,536
Nữ 19,257 21,14 23,958
2. Tỷ lệ nữ giới (%) 49.4 48.6 48.4

Nguồn: MOLISA, Điều tra Lao động việc làm năm 2001, 2005;

             GSO, Báo cáo điều tra Lao động việc làm năm 2010

 

 

Bảng 8. Cơ cấu lao động làm việc theo ngành và giới tính, 2010

Đơn vị: %

  Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Tổng
Tổng 47.6 22.3 30.1 100.0
Giới        
Nam 45.6 26.1 28.3 100.0
Nữ 50.9 16.5 32.6 100.0

Nguồn: GSO, Báo cáo điều tra Lao động việc làm năm 2010

Ngoài ra, cấu trúc của việc làm theo ngành công nghiệp không đồng đều giữa nam và nữ. Hơn một nửa số phụ nữ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, chỉ có 16,5% làm việc trong ngành công nghiệp và 32,6% làm việc trong lĩnh vực dịch vụ.

Một tỷ lệ lớn phụ nữ làm việc
trong khu vực phi chính thức (tự làm chủ và công việc gia đình không được trả lương) 68,8%, so với chỉ có 55% nam giới. Vì hầu hết các công việc trong khu vực phi chính thức là không ổn định và mang lại thu nhập thấp, phụ nữ ít được bảo vệ và tiếp xúc nhiều hơn với nghèo đói.


 

 

 

Bảng 9. Cơ cấu lao động làm việc theo vị trí, giới tính, thành thị / nông thôn và khu vực trong năm 2010

Đơn vị: %

  Lao động làm công ăn lương Chủ sử dụng lao động Lao động tự làm Lao động gia đình không trả lương Khác Tổng
Cả nước 35.3 3.1 43.3 18.2 0.1 100.0
Nam 40.9 4.1 42.4 12.5 0.1 100.0
Nữ 29.2 2.0 44.2 24.5 0.1 100.0

     Nguồn: GSO, Báo cáo điều tra Lao động việc làm năm 2010.

 


 1. Kết quả phân tích từ NTA theo giới

Phương pháp Tài khoản chuyển giao quốc gia (NTA) xem xét hành vi con người sản xuất, tiêu dùng và chia sẻ như thế nào tại nhiều khu vực và thời gian khác nhau. Một ứng dụng mở rộng của phương pháp NTA là xem xét quan điểm về giới tính, như là những chỉ tiêu bổ trợ. Ứng dụng này được thực hiện theo 2 hướng riêng biệt: phân chia NTA dựa trên tài khoản quốc gia hiện nay theo giới tính, và xây dựng một tài khoản cho các đầu vào thời gian, ở đây gọi là “Tài khoản chuyển giao thời gian quốc gia” (viết tắt là NTTA – National Time Transfer Account).

Hai bước chính trong các ước tính NTA theo giới tính như sau: tính toán các chỉ số NTA theo giới và độ tuổi, và điều chỉnh những chỉ số này cho phù hợp với kết quả NTA chung và với các kiểm soát vĩ mô.

Sử dụng tính phương pháp tiếp cận NTA theo giới nói trên, và dựa vào VHLSS 2008 và bảng I/O 2007, chúng tôi đã phân bổ các kết quả mức tiêu dùng bình quân đầu người và thu nhập lao động theo giới tính.

Thu nhập lao động

Hình 2 biểu diễn đường phân bố thu nhập lao động theo độ tuổi của nam và nữ tại Việt Nam. Có thể thấy rằng việc đường phân phối thu nhập lao động có hình dạng tương tự cho cả hai giới, cho thấy các chính sách bình đẳng cho phụ nữ và nam giới tại nơi làm việc. Tuy nhiên, cũng có một số khác biệt giữa hai giới, chẳng hạn như:

Trong năm 2007, trung bình, phụ nữ kiếm được 5,3 triệu đồng, so với 8,1 triệu đồng của nam giới (ít hơn 34% so với nam giới)

Đối với phụ nữ, tuổi bắt đầu có thu nhập muộn hơn một năm so với nam giới (11 so với 10). Phụ nữ cần 19 năm để đạt được thu nhập cao nhất ở tuổi 30, trong khi đó nam giới chỉ mất có 18 năm để đạt được thu nhập cao nhất ở độ tuổi 28. Phụ nữ không có thu nhập lao động ở tuổi 76, nhưng nam giới vẫn tiếp tục kiếm được tiền cho đến khi 83 tuổi.


Hình 2. Bình quân thu nhập đầu người lao động thu nhập theo giới tính, 2007

Phụ nữ kiếm được ít hơn so với nam giới trong tất cả các nhóm tuổi. Điều này đặc biệt rõ khi rà soát các độ tuổi giữa 31 và 51, cho thấy sự khác biệt giữa thu nhập lao động của nam giới và nữ giới là rất rõ rệt, ở mức 36% (Trung bình, phụ nữ kiếm được 13 triệu đồng so với 20 triệu đồng của nam giới).

Phân biệt đối xử giới tính có thể là do một số yếu tố: tuổi nghỉ hưu (theo quy định của pháp luật, phụ nữ phải nghỉ hưu sớm hơn nam giới 5 năm), tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, mức độ kỹ năng v.v…

Tiêu dùng

Không giống như mô hình thu nhập lao động, mô hình tiêu dùng cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa hai giới, cho đến tuổi 53. Từ tuổi đó trở đi, phụ nữ dường như tiêu dùng ít hơn nam giới (8%), và việc giảm sức tiêu thụ có lẽ là do phụ nữ sắp phải nghỉ hưu.


Hình 3. Tiêu thụ của Việt Nam bình quân đầu người theo giới tính, 2007


 

 

Thâm hụt vòng đời

Các mô phỏng đối với nam và nữ giới ở hình 19 cho thấy nam có vòng đời dài hơn nữ.

Nam giới có thu nhập lao động nhiều hơn so với tiêu thụ trong độ tuổi từ 23 đến 56 (trong vòng 33 năm), trong khi đối với nữ là 27 năm (từ 24 đến 51 tuổi). Sự khác biệt 6 năm giữa nam và nữ gần như đồng dạng với sự khác biệt 5 năm tuổi nghỉ hưu của nam và nữ.

Chênh lệch thặng dư giữa nữ
giới và nam giới là 66% do thực tế rằng nam giới có thu nhập lao động cao hơn (tổng thặng dư của nữ giới là 59,7 tỷ đồng so với 173,2 tỷ đồng của nam giới).

Lợi tức nhân khẩu học thứ nhất

Những ước lượng về thu nhập lao động và tiêu dùng theo độ tuổi của người Việt Nam dựa trên kết quả dự báo dân số của Liên hợp quốc cho thấy lợi tức nhân khẩu học thứ nhất của nữ giới bắt đầu sớm hơn và kéo dài lâu hơn so với nam giới.


 

Hình 4. Phân bố thu nhập lao động và tiêu dùng của Việt Nam theo giới tính, 2007

Nam giới                                                        Nữ giới

 


Hình 5. Lợi tức nhân khẩu học thứ nhất theo giới , 1950-2050

Lợi tức nhân khẩu học thứ nhất của nữ giới diễn ra trong thời gian từ năm 1975-2017 (42 năm), trong khi đó đối với nam giới là từ năm 1981-2020 (39 năm). Điều này là do trong chiến tranh, nam giới phải tham gia bảo vệ đất nước, còn nữ giới thì tham gia hoạt động kinh tế nhiều hơn.

 1. Kết luận và hàm ý chính sách

Những kết quả được đề cập trên đây cho thấy Việt Nam đã bước vào giai đoạn lợi tức nhân khẩu học thứ nhất, và sẽ bước vào giai đoạn già hóa trong khoảng 3 thập kỷ (vào năm 2050). Như vậy, Việt Nam cần làm gì để tận dụng được lợi tức nhân khẩu học thứ nhất và chuẩn bị cho một giai đoạn dân số già?

Dân số và kế hoạch hóa gia đình

Nhờ sự thành công của chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, sự thay đổi về cấu trúc tuổi dân số theo chiều hướng tích cực, số lượng và tỷ lệ dân số trẻ em (0-14) giảm nhanh chóng trong khi tỷ lệ dân số già tăng nhẹ, cho phép Việt Nam hưởng lợi tức nhân khẩu học thứ nhất trong gần 50 năm.

Tuy nhiên, chất lượng dân số vẫn còn là sự thách thức: thể trạng và sức khỏe yếu; tỷ lệ tử ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 5 tuổi và sản phụ tương đối cao; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cao; tỷ lệ chăm sóc sức khỏe sinh sản thấp.

 

 

Khuyến nghị

Những chính sách kế hoạch hóa gia đình vẫn là cần thiết nhằm hạn chế tăng trưởng dân số tuy nhiên nên giữ TFR ở mức hợp lý, không thấp hơn tỷ lệ thay thế. Tiếp tục thực hiện kế hoạch hoá gia đình để nữ giới được tham gia thị trường lao động nhiều hơn.

Động viên các gia đình vượt qua tư tưởng trọng nam và quan tâm nhiều hơn nữa đối với con gái và phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và sức khoẻ.

Cần có các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dân số và chất lượng nguồn nhân lực: tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản, các dịch vụ chăm sóc trẻ em và người cao tuổi.

Giáo dục, đào tạo nghề và nguồn nhân lực

Tỷ lệ trẻ em giảm giúp cải thiện chất lượng giáo dục, đặc biệt là cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở.

Thời kỳ dân số vàng kéo theo nguồn cung lao động cao nhằm tạo thêm cơ hội tăng trưởng kinh tế và tăng thặng dư vòng đời.

Đồng thời, cũng có những thách thức về chất lượng cung lao động và những chính sách việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Khuyến nghị:

Cải cách hệ thống giáo dục là hết sức cần thiết nhằm: tạo cơ hội đến trường cho tất cả mọi người và học tập trọn đời; kết nối tốt hơn giữa hệ thống giáo dục và đào tạo với nhu cầu thị trường lao động; cải thiện chất lượng hệ thống giáo dục theo phương thức đào tạo, điều kiện giáo dục, giám sát và đánh giá; đào tạo lại và tái nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động bao gồm những người cao tuổi nhằm đáp ứng tốt hơn đối với sự thay đổi về kinh tế; cải thiện sự tham gia dịch vụ tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo và giáo dục, cải thiện khả năng tiếp cận với các dịch vụ đối với người nghèo và người dễ bị tổn thương; cải thiện mức kỹ năng của phụ nữ để họ có thể đạt được hiệu quả sản xuất và thu nhập cao hơn; tập trung nhiều hơn vào các chính sách giáo dục cho trẻ em gái ở hộ nghèo vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa.

Việc làm

Trách nhiệm chăm sóc con cái bớt đi sẽ tạo thêm cơ hội việc làm cho người phụ nữ. Sự gia tăng tuổi thọ sẽ cho phép người cao tuổi làm việc lâu hơn.

Nguồn cung lao động dồi dào tạo ra nguy cơ dư thừa lao động và thất nghiệp tăng kéo theo sau đó áp lực về tạo việc làm, đặc biệt là đối với lực lượng lao động trẻ, lao động nông thôn và lao động di cư. Tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo cao tạo thêm những thách thức đối với yêu cầu tăng trưởng kinh tế.

Khuyến nghị:

Tăng trưởng kinh tế nên duy trì ở mức cao và ổn định nhằm tạo thêm việc làm và việc làm tốt hơn cho tất cả mọi người.

Xúc tiến việc làm phi nông nghiệp nhiều hơn cho lao động nông thôn nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho việc chuyển đổi từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Tạp thêm nhiều việc làm và việc làm thích hợp cho phụ nữ và người cao tuổi.

Đẩy mạnh bình đẳng giới tại nơi làm việc. Tăng cường khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với công việc tốt hơn.

Tạo việc làm phù hợp và linh hoạt hơn đối với nữ giới, đặc biệt phụ nữ có thai, phụ nữ có con nhỏ và bà mẹ đơn thân.

Tạo thêm việc làm chất lượng cao dựa trên năng suất lao động cao đặc biệt là lao động trẻ.

Giảm sự bất bình đẳng theo vùng nhằm giảm tỷ lệ di cư ngoài ra còn tạo thêm khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội của người di cư đến khu vực đô thị.

Tăng cường xuất khẩu lao động nhằm đảm bảo tạo việc làm nhiều hơn và chất lượng tốt hơn cũng như dịch vụ tốt hơn cho những lao động xuất khẩu trở về Việt Nam.

Tăng cường hệ thống thông tin thị trường lao động, trung tâm dịch vụ việc làm, các vấn đề về việc làm và các vấn đề khác nhằm kết nối tốt hơn về cung-cầu lao động.

An sinh xã hội:

Lực lượng lao động lớn và cơ hội việc làm tăng sẽ góp phần đóng góp thêm vào quỹ an sinh xã hội và hệ thống tài chính ổn định.

Khả năng tiếp cận hạn chế những chính sách an sinh xã hội của khu vực phi chính thức đã làm khu vực này trở nên yếu thế trên thị trường lao động trước các vấn đề như khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, ốm đau, tuổi già và các vấn đề khác.

Khuyến nghị:

Tăng tuổi nghỉ hưu của nữ giới

Tăng cường khả năng tiếp cận tới bảo hiểm xã hội và y tế của phụ nữ

Tập trung vào phụ nữ với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (phụ nữ nghèo và dễ bị tổn thương, bị bạo hành tình dục và bạo lực gia đình, HIV/AIDS,…)

Thay đổi từ trợ cấp thất nghiệp sang bảo hiểm việc làm nhằm bảo vệ tốt hơn cho người lao động.

Cải cách những chính sách về bảo hiểm xã hội nhằm mở rộng sự bao phủ và khả năng tiếp cận của những lao động trong khu vực phi chính thức.

Tăng chất lượng dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là trong giáo dục, y tế,
nhà ở và cung cấp nước và thông tin, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương và những người sống trong khu vực kém phát triển.

Cải cách những chính sách trợ giúp xã hội nhằm bù đắp và thúc đẩy chất lượng dịch vụ tốt hơn cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và những người chịu ảnh hưởng của thiên tai, tác động kinh tế và những thảm họa khác.

2014-  ThS Phạm Ngọc Toàn

Tài liệu tham khảo

 1. Andrew Mason, Ronald Lee, Gretchen Donehower, Sang-Hyop Lee, Tim Miller, An-Chi Tung, AmonthepChawla (2009), National Transfer Accounts Manual.
 2. Gretchen Donehower, 2012, Incorporating gender and time use into NTA: National Time Transfer Accounts Methodology
 3. General Statistic Office (GSO), 2011, 2009 Vietnam Population and Housing Census- Fertility and Morality in Vietnam
 4. ILSSA, 2012, Report on population, labor and social affairs
 5. ILSSA, 2012, Labor and Social Trends, 2011
 6. MOLISA-ILO, 2010, Review on legislations on labour and national targeted programs from gender perspective