Cơ sở lý luận và điều kiện xây dựng chương trình việc làm tạm thời trong bối cảnh việt nam

13/07/2015 00:00:00

cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng chương trình việc làm tạm thời phù hợp với điều kiện KT-XH của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập nhằm tạo việc làm và hỗ trợ thu nhập cho người lao động thất nghiệp tạm thời, người lao động nghèo ở cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chiến lược ASXH

Print Friendly

Mục tiêu

Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng chương trình việc làm tạm thời phù hợp với điều kiện KT-XH của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập nhằm tạo việc làm và hỗ trợ thu nhập cho người lao động thất nghiệp tạm thời, người lao động nghèo ở cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chiến lược ASXH.

Nội dung nghiên cứu

  • Thu thập, tổng quan lý luận về ASXH; Nội dung, bản chất của chương trình việc làm tạm thời/ việc làm công; Đặc điểm kinh tế – xã hội của Việt Nam liên quan đến lao động thất nghiệp, thiếu việc làm, thực trạng nghèo đói…;
  • Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và thực hiện chương trình việc làm tạm thời/việc làm công; các chương trình tạo việc làm cho lao động nghèo và người lao động thất nghiệp tạm thời.
  • Xác định điều kiện xây dựng chương trình việc làm tạm thời/ việc làm công trong bối cảnh Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã cung cấp đầy đủ về cơ sở lý luận về chương trình việc làm tạm thời/việc làm công từ nội dung, bản chất, loại hình đến các yếu tố cấu thành chương trình. Kinh nghiệm quốc tế về việc thiết kế, tổ chức xây dựng quản lý và triển khai thực hiện chương trình của một số nước đã thực hiện thành công trên thế giới.

Đề tài đã xác định vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia trong việc tổ chức thực hiện chương trình bằng việc phân tích các điểm mạnh và điểm yếu của chương trình hiện tại.

Đề tài đã xác định đầy đủ các điều kiện cần và đủ phục vụ việc thiết kế, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình việc làm công/việc làm tạm thời phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam.

Khuyến nghị giải pháp:

Qua việc tìm hiểu, nghiên cứu đề xuất lựa chọn và giới thiệu mô hình của Ấn Độ “Chương trình đảm bảo việc làm nông thôn quốc gia Mahatma Gandhi (MNRERA)” bởi sự tương đồng với điều kiện phát triển và mục tiêu Việt Nam hướng tới.

Việc áp dụng này dựa vào đặc thù của Việt Nam cơ bản như sau:

  • Đối tượng: Người lao động bị thất nghiệp hoặc thiếu việc làm, ưu tiên lao động thất nghiệp thuộc các hộ nghèo hoặc cận nghèo ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
  • Địa bàn: Huyện, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng dân tộc thiểu số và các vùng thường xuyên bị thiên tai, dịch bệnh.
  • Nội dung: Tạo việc làm tạm thời thông qua việc lồng ghép với các chương trình, chính sách giảm nghèo quốc gia và việc làm đang triển khai triển thực hiện.
  • Mức và hình thức chi trả: Trả công trực tiếp theo tuần làm việc bằng tiền; suất ăn, lương thực hoặc kết hợp cả hai hình thức trên. Mức chi trả tương đương với mức lương tối thiểu cùng thời điểm.
  • Thời gian tham gia: Tối thiểu 10 ngày công/ tháng/lao động.

Sản phẩm của đề tài

Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

Nơi lưu trữ: Thư viện Viện Khoa học Lao động – Xã hội

 CN. Hoàng Kiên Trung