Cơ sở lý luận và phương pháp đánh giá ảnh hưởng của điều kiện lao động đến sức khỏe và khả năng lao động của người lao động

28/08/2015 00:00:00

Ứng dụng trong nghiên cứu đánh giá ngành dầu khí

 

Những phát hiện chính

 • Trong những năm gần đây, ngành Dầu khí đã phát triển nhiều ngành nghề mới, tạo nên ĐKLĐ mới, mức độ nặng nhọc, độc hại mới. Do đó đòi hỏi phải có những nghiên cứu khảo sát, đánh giá thực trạng ĐKLĐ, phân loại ĐKLĐ, xây dựng Danh mục nghề NNĐHNH. Danh mục nghề này là căn cứ quan trọng cho việc chuẩn lại tên nghề, làm cơ sở cho việc xây dựng ban hành các chính sách BHXH, thời giờ làm việc-nghỉ ngơi,… của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
 • ĐKLĐ trên công trình dầu khí là nặng nhọc độc hại tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cao đặc biệt là những công trình Dầu khí biển và trong mùa gió chướng.
 • Tính chất lao động kỹ thuật phức tạp và tính chất đặc thù của công trình dầu khí biển đã tạo nên gánh nặng lao động điển hình đối với người lao động. ĐKLĐ của ngành dầu khí có những ảnh hưởng tức thời và lâu dài đến trạng thái mệt mỏi của người lao động. Hầu hết các đối tượng khảo sát đều xuất hiện các trạng thái mệt mỏi như thể lực, thính lực, thị lực và mệt mỏi thần kinh, đau mỏi thực thể: đau mỏi cơ, đau mỏi lưng…
 • Mức suy giảm KNLV trong kíp đi biển tương đối cao. Điều kiện làm việc đặc thù trên công trình biển làm khả năng phục hồi chưa hoàn toàn và đã có sự tích lũy mệt mỏi trong cả ca đi biển dẫn đến mức suy giảm KNLV/ mệt mỏi ở những ngày cuối ca biển cao hơn những ngày đầu ca biển trong khoảng 10%. Ảnh hưởng trường diễn dẫn tới làm suy giảm KNLĐ trong đời ở mức cao (25-31%). Xu hướng sức khỏe của NLĐ giảm dần theo số năm công tác và có sự giảm sút sức khỏe nhanh sau khoảng 20 năm làm việc.
 • Ảnh hưởng của ĐKLĐ cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của đội ngũ lao động trên công trình dầu khí biển. Qua kết quả phỏng vấn đa số đều phản ánh về trạng thái căng thẳng quá mức và đáng chú ý nhóm NLĐ trẻ 30 – 40 tuổi có trạng thái tâm lý không bền dễ dẫn tới rối loạn tâm thần.
 • Công tác ATSKMT của Tập đoàn và các đơn vị cơ sở hoạt động hiệu quả, Bộ máy quản lý ATSKMT đã được thiết lập kiện toàn; hệ  thống quản lý ATSKMT tiếp tục được cập nhật hoàn thiện và phát triển.
 • Từ việc xác định ảnh hưởng của ĐKLĐ trên các công trình Dầu khí, nhóm ngiên cứu đã xây dựng Danh mục nghề NNĐHNH và ĐBNNĐHNH của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Giải pháp, khuyến nghị

 • Trình cơ quan quản lý nhà nước về lao động ban hành danh mục nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm của ngành dầu khí.
 • Xây dựng chế độ thời giờ làm việc nghỉ ngơi, chế độ bồi dưỡng hiện vật, chế độ tiền lương, chế độ chăm sóc sức khỏe, chế độ hưu trí cho các nghề công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, cho các nghề công việc đặc thù, .v.v. theo quy định của Bộ Luật lao động 2012.
 • Tiếp tục cải thiện ĐKLĐ, tăng cường các giải pháp sử dụng Robot thay thế con người các khu vực đặc biệt nguy hiểm.
 • Áp dụng toàn ngành hệ thống tích hợp quản lý ATSKMT, thực hiện hiệu quả phiếu phân tích công việc, Stop-card…
 • Xây dựng văn hóa an toàn lao động – văn hóa phòng ngừa tại nơi làm việc. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hội nghị an toàn sức khỏe và hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi.

2013- Ths Nguyễn Văn Dư