Đánh giá nhu cầu về dịch vụ công tác xã hội và xây dựng công tác xã hội

10/07/2015 00:00:00

Xây dựng kế hoạch thiết lập mô hình và hệ thống cung cấp dịch vụ. Nghiên cứu đánh giá nhu cầu dịch vụ CTXH (tại cộng đồng và trong trung tâm)

  1. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu đánh giá nhu cầu dịch vụ CTXH (tại cộng đồng và trong trung tâm), nghiên cứu việc phát triển những dịch vụ công tác xã hội trong phạm vi tài nguyên có thể huy động, đề xuất kế hoạch xây dựng và vận hành mô hình và hệ thống cung cấp dịch vụ CTXH từ Trung ương đến cộng đồng.

  1. Những nội dung nghiên cứu chủ yếu
  • Đánh giá thực trạng nhu cầu về công tác xã hội của Việt nam và dự báo nhu cầu của đối tượng đến năm 2020
  • Đề xuất xây dựng kế hoạch và mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội Trung ương đến cộng đồng
  1. Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã phân tích và đánh giá nhu cầu của các đối tượng dựa trên hai khái cạnh: cung và cầu dịch vụ cho từng nhóm đối tượng cụ thể: người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người trưởng thành…Nhu cầu với dịch vụ công tác xã hội của các nhóm đối tượng rất lớn nhưng vẫn còn đang tiềm ẩn trong xã hội. Hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ còn manh mún và chất lượng còn kém. Nhận thức và hiểu biết của công chúng và các nhà hoạch định chính sách về nghề công tác xã hội còn chưa sâu. Cán bộ làm công tác xã hội còn thiếu và chưa được đào tạo chính quy, tổ chức cung cấp dịch vụ công tác xã hội ở cộng đồng gần như chưa có.

Khuyến nghị các giải pháp:

  • Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ trợ cấp, các dịch vụ xã hội.
  • Nâng cao năng lực xây dựng và thực hiện của các trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội đặc biệt là các cán bộ thực hiện ở cấp cơ sở.
  • Tuyên truyền, vận động các tổ chức, đoàn thể để có sự hiểu biết về các dịch vụ của công tác xã hội .

Sản phẩm của đề tài

Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

Nơi lưu trữ: Thư viện Viện Khoa học Lao động – Xã hội

2011, ThS Đặng Kim Chung và nhóm nghiên cứu