Điều tra thu thập thông tin ban đầu nhằm xác định đối tượng hưởng lợi của dự án lao động trẻ em tại 05 tỉnh việt nam

13/07/2015 00:00:00

các trẻ em và gia đình của trẻ là đối tượng hưởng lợi của dự án; cung cấp những thông tin cơ bản về đối tượng hưởng lợi của dự án bối cảnh được lựa chọn có liên quan đến (trẻ em và gia đình của chúng)

Print Friendly

Mục tiêu nghiên cứu

Xác định các trẻ em và gia đình của trẻ là đối tượng hưởng lợi của dự án; cung cấp những thông tin cơ bản về đối tượng hưởng lợi của dự án bối cảnh được lựa chọn có liên quan đến (trẻ em và gia đình của chúng).

Những nội dung nghiên cứu chủ yếu

  • Đặc điểm của trẻ em tham gia lao động, đặc điểm hộ gia đình có trẻ em tham gia lao động và cơ sở có sử dụng lao động trẻ em
  • Thực trạng việc làm, điều kiện lao động, tiền lương và các rủi ro của lao động trẻ em
  • Khuyến nghị các mô hình và chính sách nhằm hạn chế rủi ro và hạn chế việc trẻ em tham gia lao động sớm.

Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã lập hồ sơ thông tin về 4316 em ở 5 tỉnh tham gia lao động sớm thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách. Đề tài cũng cung cấp các thông tin cơ bản trẻ em tham gia lao động sớm, đặc điểm về hộ gia đình có trẻ tham gia lao động sớm và các cơ sở sử dụng lao động trẻ em. Đề tài cũng mô tả về việc làm, môi trường và điều kiện làm việc, thời gian và địa điểm làm việc, tiền lương, tiền công và các rủi ro trong công việc mà trẻ gặp phải. Tình trạng trẻ em tham gia lao động bị xâm hại tình dục.

Đề tài cảnh báo tình trạng trẻ em tham gia lao động sớm, quyền lợi của trẻ chưa được bảo vệ đầy đủ. Vẫn còn tình trạng trẻ em phải làm việc trong môi trường và điều kiện nặng nhọc độc hại, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi và vùng dân tộc thiểu số. Một số địa phương có thể mạnh về phát triển du lịch, nhưng cần chú ý hiện tượng trẻ em phải tham gia lao động sớm và có nguy cơ cao bị xâm hại tình dục và buôn bán trẻ em.

Đề tài đã đề xuất một số khuyến nghị một số giải pháp phòng ngừa, hạn chế và tiến đến xóa bỏ tình trạng lao động sớm của trẻ.

Sản phẩm đề tài

Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

Nơi lưu trữ: Thư viện Viện Khoa học Lao động – Xã hội