Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021

12/01/2022 15:27:19

 Chiều ngày 06/1, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi dự và chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Viện Khoa học Lao động và Xã hội
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2021, TS Trịnh Thu Nga, Phó Viện trưởng cho biết, được sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã triển khai nghiên cứu đồng thời trên cả 3 lĩnh vực: nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu triển khai, chủ động tổ chức nghiên cứu đón đầu những vấn đề mới phát sinh liên quan đến các lĩnh vực của ngành. Viện đã hoàn thành tốt và đúng thời hạn các nhiệm vụ nghiên cứu được Bộ giao, đẩy mạnh các hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
Năm 2021, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Viện luôn bám sát nhu cầu nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn các lĩnh vực của ngành, đặc biệt đón đầu  những vấn đề mới có tác động đến lĩnh vực lao động và xã hội như: tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vấn đề đổi mới sáng tạo, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, tác động của đại dịch Covid-19 với việc đảm bảo an sinh xã hội, lao động, việc làm. Viện được Bộ giao xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Bộ Chính trị và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, trong năm đã triển khai thực hiện và hoàn thành nhiều nội dung với tiến độ, chất lượng chuyên môn cao.
Ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Viện Khoa học Lao động và Xã hội trong năm 2021, định hướng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong năm 2022, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đề nghị Viện cần tiếp theo tập trung bám sát mục tiêu chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong việc tăng cường, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân, bám sát thực tiễn vận động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ và ngoài Bộ nghiên cứu, tham mưu Bộ LĐTBXH ban hành các chính sách lao động, người có công và xã hội kịp thời.

 

“Cần đặc biệt quan tâm nghiên cứu các đề tài về chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; về việc gia tăng bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện; vấn đề bất bình đẳng trong xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, vấn đề già hoá dân số…”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi gợi mở.
Toàn cảnh hội nghị
Cũng theo Thứ trưởng, các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện cần có tầm nhìn, dự báo xa, đưa ra các luận giải khoa học thuyết phục để được đón nhận, áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, đặc biệt với các nhiệm vụ chính trị Bộ LĐTBXH được giao phụ trách.
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, gợi mở của Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, TS Bùi Tôn Hiến, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo Viện, các chuyên gia, nghiên cứu viên bám sát các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, tiếp tục chủ động đổi mới, trong nghiên cứu các đề tài khoa học. Tham gia nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, xây dựng dự thảo, hoàn thiện các văn bản pháp luật và chính sách của ngành.
 “Viện tiếp tục tăng cường thông tin, dự báo phục vụ việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn trên các lĩnh vực của Bộ, ngành. Tham gia góp ý, phản biện, đánh giá chiến lược, đề án, quy hoạch, chương trình, chính sách trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội”, Viện trưởng Bùi Tôn Hiến cho biết. 
Năm 2021, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã phối hợp với các tổ chức quốc tế như UNDP, ILO, GIZ, HFS, Đại học Copenhagen,… đề xuất và nghiên cứu về những tác động ảnh hưởng của đại dịch tới lao động, việc làm và công tác bảo vệ trẻ em, chăm lo cho đối tượng yếu thế. Đây là những nghiên cứu kịp thời, đóng góp tích cực để Bộ LĐTBXH tham mưu Chính phủ ban hành các Nghị quyết về an sinh xã hội hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19