HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VIỆN KHOA HỌC LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI

07/01/2020 09:42:31

 

Chiều ngày 3/1/2020, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Ông Đào Quang Vinh – Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và xã hội chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ông Lê Quân – Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Bộ: Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Tiền lương và Quan hệ lao động, Vụ Bảo hiểm xã hội, Cục Trẻ em, Vụ Bình đẳng giới, … cùng toàn thể cán bộ, viên chức thuộc Viện Khoa học Lao động và xã hội.

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu được Bộ giao cũng như thúc đẩy hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trong năm 2019. Kết quả đạt được như sau:

Thực hiện nhiệm vụ chính trị Bộ phân công: Viện đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Bộ triển khai xây dựng các báo cáo: Tổng kết Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội; Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển xã hội của Chiến lược 10 năm 2011-2020, kế hoạch 5 năm 2016-2020 và các mục tiêu phát triển xã hội giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 2021-2025 và tổng hợp chiến lược 10 năm, kế hoạch 5 năm của ngành; Đánh giá việc thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nhân lực trong giai đoạn 2011-2020 và vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025; phối hợp cùng Hội đồng lý luận trung ương tổ chức thành công Hội thảo Định hướng Chiến lược phát triển và hoàn thiện Hệ thống An sinh xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2030 trong Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Chủ trì xây dựng và công bố Bản tin Thị trường Lao động hàng quý; Tham gia các hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia; Ban biên tập và tổ kỹ thuật sửa đổi Bộ Luật lao động; Tổ tham mưu xây dựng Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi); Ban nghiên cứu, xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bình đẳng giới; Ban nghiên cứu xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi; Đầu mối kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Bộ; Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về An sinh xã hội, Nghị định về Trợ giúp xã hội thay thế Nghị định 136; Ban soạn thảo Đề án Hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp nghề đối với viên chức ngành LĐTBXH,…

Công tác nghiên cứu khoa học: Bảo vệ thành công Thuyết minh Đề tài cấp Nhà nước: Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến thị trường lao động và an sinh xã hội, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định phê duyệt, sẽ thực hiện trong 2020-2021; Triển khai thực hiện 06 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp từ 2018; 02 đề tài cấp Bộ được phê duyệt mới năm 2019; 17 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thường xuyên theo chức năng nhằm cung cấp cơ sở khoa học; Thực hiện 14 nghiên cứu hợp tác, tư vấn với các đối tác trong Bộ, ngoài Bộ và hợp tác quốc tế.

            Công tác Thông tin, xuất bản ấn phẩm Khoa học công nghệ luôn đầy đủ và kịp thời nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Công tác quản lý khoa học và công nghệ, Công tác quản lý, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học được Viện chú trọng thực hiện đạt kết quả tốt.

            Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Lê Quân – Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá cao những kết quả trong năm 2019. Theo Thứ trưởng, năm 2020, các nghiên cứu của Viện cần đi vào  trọng tâm giải quyết các vấn đề thực tiễn mới, ưu tiên vấn đề an sinh xã hội, thể chế hóa từ chính sách đến pháp luật; Tiếp tục phát triển đội ngũ nghiên cứu; tham gia xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm 2020-2026; có cơ chế hợp tác với các nhà khoa học, các chuyên gia ngoài viện và mục tiêu phải gắn với chiến lược ngành. Các đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ như: vụ Hợp tác quốc tế, vụ Bảo hiểm xã hội, Cục Tiền lương và quan hệ lao động, Cục Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em cũng có nhưng đóng góp ý kiến quý báu để sự nghiệp nghiên cứu của Viện ngày càng tốt hơn, xứng đáng là Viện nghiên chính sách cứu đầu ngành Lao động – Thương binh và xã hội

Viện trưởng Đào Quang Vinh phát biểu cám ơn những ý kiến đóng góp của Lãnh đạo bộ, Lãnh đạo các đơn vị và bế mạc Hội nghị.