Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) và Viện Y tế và các vấn đề xã hội Hàn Quốc (KIHASA) về hợp tác nghiên cứu và

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) và Viện Y tế và các vấn đề xã hội Hàn Quốc (KIHASA) về hợp tác nghiên cứu và

Ngày 31/8/2018 tại Hà Nội, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) và Viện Y tế và các vấn đề xã hội Hàn Quốc (KIHASA) đã ký kết biên bản ghi nhớ về các hoạt động hợp tác nghiên cứu và chia sẻ thông