An sinh xã hội cho dân tộc thiểu số – Tổng quan từ chính sách, nghiên cứu và dữ liệu sẵn có

An sinh xã hội cho dân tộc thiểu số – Tổng quan từ chính sách, nghiên cứu và dữ liệu sẵn có

An sinh xã hội cho dân tộc thiểu số – Tổng quan từ chính sách, nghiên cứu và dữ liệu sẵn có

Ảnh hưởng của đình trệ kinh tế đến thay đổi việc làm và tác động hệ thống an sinh xã hội

Ảnh hưởng của đình trệ kinh tế đến thay đổi việc làm và tác động hệ thống an sinh xã hội

Ảnh hưởng của đình trệ kinh tế đến thay đổi việc làm và tác động hệ thống an sinh xã hội

Các giải pháp hỗ trợ sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

Các giải pháp hỗ trợ sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

Các giải pháp hỗ trợ sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu đối với người nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long

Hội thảo “Thúc đẩy an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam”

Hội thảo “Thúc đẩy an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam”

Bảo đảm việc làm và an sinh xã hội cho người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái là một chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước.

Năng suất lao động Việt Nam – Hướng tới cộng đồng kinh tế Asean

Năng suất lao động Việt Nam – Hướng tới cộng đồng kinh tế Asean

Hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN là bước ngoặt đánh dấu sự hội nhập trong khu vực một cách toàn diện, tạo ra một khối sản xuất, thương mại và đầu tư, thị trường chung của các Quốc gia thành viên.

Hệ thống dạy nghề ở Việt Nam và phát triển nghề nghiệp cho người lao động

Hệ thống dạy nghề ở Việt Nam và phát triển nghề nghiệp cho người lao động

i gian qua, hệ thống dạy nghề đã và đang thực hiện đổi mới khá mạnh mẽ, chuyển từ hệ thống dạy nghề với hai chương trình đào tạo (dài hạn và ngắn hạn) sang hệ thống dạy nghề với 3 cấp trình độ (sơ cấp

Lĩnh vực Môi trường và Biến đổi khí hậu

Lĩnh vực Môi trường và Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức phức tạp và lớn nhất mà thế giới đang phải đối mặt. Không một quốc gia nào có thể tránh được tác động của biến đổi khí hậu hay đối phó với các vấn đề c

Một số vấn đề về chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo phát triển sản xuất

Một số vấn đề về chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo phát triển sản xuất

Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo phát triển sản xuất là một cấu phần quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Việt Nam.