Lĩnh vực Tiền lương, Năng suất lao động Quan hệ lao động

Lĩnh vực Tiền lương, Năng suất lao động Quan hệ lao động

Bảo đảm việc làm và an sinh xã hội cho người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái là một chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước.