Một số vấn đề về việc làm trong nền kinh tế việc làm tự do (nền kinh tế GIG) tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp lái xe/giao hàng công nghệ và giúp việc gia đình

05/10/2022 09:14:21

 Tải file đính kèm