Vấn đề môi trường lao động và tiêu chuẩn lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở làng nghề việt nam

13/07/2015 00:00:00

Đánh giá thực trạng những vấn đế chủ yếu về môi trường lao động

Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá thực trạng những vấn đế chủ yếu về môi trường lao động và việc thực hiện một số tiêu chuẩn lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề và đề xuất được các giải pháp cải thiện môi trường lao động và thúc đẩy việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ làng nghề.

Những nội dung nghiên cứu chủ yếu

  • Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cải thiện môi trường lao động và tiêu chuẩn lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ làng nghề
  • Thực trạng vấn đề môi trường lao động, tiêu chuẩn lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ làng nghề Việt Nam
  • Các giải pháp cải thiện môi trường lao động, thúc đẩy thực hiện tiêu chuẩn lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ làng nghề

Những kết quả đạt được

Đề tài nêu rõ, trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề môi trường lao động bị ô nhiễm nghiêm trọng như bụi, ồn, hóa chất độc hại do nhiều nguyên nhân như máy móc thiết bị cũ, quy trình công nghệ sản xuất lạc hậu. Các doanh nghiệp này hầu hết nằm trong khu vực dân cư do vậy nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến sức khỏe người lao động mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư xung quanh. Việc thực hiện tiêu chuẩn lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ làng nghề hầu như bị bỏ ngỏ thiếu sự quản lý, giám sát của các cấp, các ngành.

Đề tài khuyến nghị các giải pháp cải thiện môi trường lao động, thúc đẩy thực hiện tiêu chuẩn lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ làng nghề gồm

  • Hoàn thiện thể chế, tăng cường tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lao động, về cải thiện và bảo vệ môi trường lao động cho các doanh nghiệp làng nghề.
  • Quy hoạch không gian làng nghề gắn với cải thiện môi trường lao động.
  • Đề xuất các biện pháp tổ chức quản lý, các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong doanh nghiệp, theo từng loại ngành nghề hoạt động, sản xuất kinh doanh.
  • Khuyến khích việc xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường làng nghề và đa dạng hóa các nguồn đầu tư tài chính cho cải thiện và bảo vệ môi trường.
  • Nâng cao nhận thức của các đối tượng thông qua tập huấn, phổ biến, tuyên truyền, qua các phương tiện nghe nhìn và thông tin đại chúng, qua các buổi làm việc với cộng đồng dân cư.

Sản phẩm của đề tài

Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

Nơi lưu trữ: Thư viện Viện Khoa học Lao động – Xã hội

TS Bùi Tôn Hiến và nhóm nghiên cứu