Xây dựng mô hình đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực ngành lao động – xã hội

21/09/2015 00:00:00

Xây dựng mô hình đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực ngành lao động – xã hội

Mục tiêu

Xây dựng mô hình đánh giá và mô hình đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực: lao động, việc làm, giảm nghèo, trợ giúp xã hội, trẻ em, giới.

Nội dung chính

  • Xây dựng bộ chỉ tiêu tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực được đề cập ở trên;
  • Xây dựng mô hình bộ chỉ tiêu đầu vào đánh giá tác động của biến đổi khí hậu;
  • Thử nghiệm mô hình để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tại 3 tỉnh Sơn La, Hà Tĩnh, Kiên Giang .

Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã nêu rõ biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra ở hầu như mọi nơi trên thế giới. Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các nước bị ảnh hưởng bởi khí hậu toàn cầu. Vị trí địa lý của Việt Nam khiến Việt Nam rất dễ bị tổn thương trước những biến đổi khí hậu cả về hình thái khí hậu khi mực nước biển tăng, lẫn diện tích đất canh tác sẽ bị thu hẹp. Nếu không có những biện pháp phù hợp và hiệu quả để giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu, hậu quả sẽ là khôn lường như mất đất sản xuất, năng suất  giảm, sinh kế người dân bất ổn, lao động di cư, nguy cơ nghèo đói cục bộ và ảnh hưởng đến vấn đề an ninh lương thực quốc gia.

Đề tài xây dựng bộ chỉ tiêu và mô hình đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu. Ứng dụng mô hình đánh giá được mức độ tác động của biến đổi khí hậu ở cấp tỉnh tại 3 tỉnh Sơn La, Hà Tĩnh, Kiên Giang.

Tuy nhiên phạm vi đánh giá tác động của biến đổi khí hậu  còn hạn chế do khó khăn trong việc thu thập số liệu.

Sản phẩm

Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

Nơi lưu trữ: Thư viện Viện Khoa học Lao động – Xã hội

ThS Đặng Kim Chung và nhóm nghiên cứu