Xây dựng phương pháp lồng ghép chính sách an sinh xã hội trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội đảm bảo phát triển bền vững và gắn kết xã hộ

18/08/2015 00:00:00

Xây dựng phương pháp lồng ghép chính sách an sinh xã hội trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội đảm bảo phát triển bền vững và gắn kết xã hội

 

Mục tiêu

  • Làm rõ cơ sở lý luận về lồng ghép các chính sách an sinh xã hội vào các chương trình phát triển kinh tế – xã hội.
  • Thực trạng lồng ghép chính sách an sinh xã hội vào chương trình phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2015
  • Đề xuất phương pháp lồng ghép chính sách ASXH trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, bảo đảm phát triển bền vững và gắn kết xã hội.

Những phát hiện chính

  • Lồng ghép các chính sách trợ giúp xã hội, tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, an sinh xã hội vào các chính sách phát triển kinh tế góp phần giảm thiểu hậu quả về mặt xã hội do bởi tác động của khủng hoảng tài chính và các cú sốc thiên tai, đặc biệt là các nhóm yếu thế trong xã hội như trẻ em, người già, người nghèo…
  • Việc lồng ghép đã tăng cường sự tham gia của cộng đồng, chia sẻ thông tin ở các cấp khác nhau, tăng tính gắn kết, hỗ trợ và bổ sung cho nhau đạt được mục tiêu tổng thể, tạo điều kiện để chính sách an sinh xã hội trở thành một công cụ hỗ trợ quá trình kinh tế xã hội ở địa phương, chủ động đáp ứng nhu cầu tiếp cận cơ bản về giáo dục, y tế, dinh dưỡng, nhà cửa, nước sạch vệ sinh môi trường, pháp lý của người dân, tình từng bước giải quyết tình trạng trạng nghèo đa chiều.
  • Hiện nay, việc lồng ghép chính sách ASXH chưa mang hiệu quả như kỳ vọng, vẫn tồn tại bất cập trong việc xây dựng, thực hiện chính sách, sự thành bại của quá trình lồng ghép chính sách ASXH và hệ thống chính sách, chương trình phát triển kinh tế còn phụ thuộc vào sự cam kết chính trị của các nhà lãnh đạo, quản lý, vẫn còn tình trạng một số chính sách được phê duyệt có nội dung chồng chéo, trùng lặp với nhiều đầu mối quản lý, chỉ đạo và điều hành dẫn đến nguồn lực đầu tư bị dàn trải, phân tán, hiệu quả thấp. Hệ thống an sinh xã hội chưa phát huy tác dụng ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu vưc kinh tế phi chính thức.

Giải pháp, khuyến nghị

  • Tiếp tục hoàn thiện phương pháp, quy trình lồng ghép chính sách ASXH và các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở các cấp khác nhau
  • Các Bộ, ngành, địa phương cần thể chế hóa bằng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện lồng ghép các chương trình ASXH vào các chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án với sự tham gia bên liên quan, thúc đẩy việc kết hợp liên ngành, liên kết ngang giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội… tăng hiệu quả văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện lồng ghép chính sách ASXH trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hỗ trợ, đặc biệt cho người dân ở những vùng khó khăn, người đồng bào DTTS
  • Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát phát triển bền vững trong lĩnh vực xã hội, chuẩn hóa, xây dựng chỉ tiêu phản ánh được mối quan hệ hữu cơ giữa ASXH và phát triển kinh tế, thiếu chỉ tiêu giám sát lồng ghép chính sách ASXH và các chiến lược, chương trình phát triển kinh tế xã hội

2014- TS. Bùi Sỹ Tuấn và nhóm nghiên cứu