Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2024

18/01/2023 17:15:51

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2024 của Bộ, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo, hướng dẫn các đơn vị về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp Nhà nước (nếu có) thực hiện từ năm 2024 như sau:

1. Căn cứ đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN: các nghị quyết, chiến lược, kế hoạch, chỉ thị... của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực của ngành; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của ngành, của đơn vị; những vấn đề KH&CN phục vụ trực tiếp yêu cầu thực tiễn về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ quản lý; nhu cầu thực tiễn của đơn vị...

               2. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cần nêu rõ tính cấp thiết, tính mới, không trùng lắp của nhiệm vụ với các nhiệm vụ KH&CN đã và đang thực hiện; các nội dung chính và kết quả dự kiến của nhiệm vụ đề xuất có tính hợp lý, khả thi và rõ địa chỉ ứng dụng.

         Đề nghị các đơn vị tham khảo danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đã thực hiện giai đoạn 2018-2023 tại website http://ilssa.org.vn.

3.   Hồ sơ đề xuất bao gồm:

- Phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN: Các viện nghiên cứu, trường đại học/cao đẳng đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo mẫu 1a-ĐXNV; các đơn vị quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo mẫu 1b-ĐXĐH kèm theo công văn này.

- Danh mục các nhiệm vụ KH&CN đề xuất sắp xếp theo thứ tự ưu tiên của nhiệm vụ (trong trường hợp đề xuất từ 02 nhiệm vụ trở lên) (mẫu B2-THĐX);

Hồ sơ có dấu và chữ ký trực tiếp, trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt (Times New Roman).

4.   Tổ chức thực hiện:

Thực hiện yêu cầu của Bộ về việc đổi mới công tác xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chỉ đạo và triển khai xây dựng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo đúng kế hoạch của Bộ như sau:

- Trước ngày 28/2/2023: Các đơn vị gửi đề xuất, đặt hàng về Viện Khoa học Lao động và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Bộ;

- Trước ngày 30/3/2023: Bộ thông báo danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thực hiện năm 2024;

- Trước ngày 30/4/2023: Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ nộp hồ sơ thuyết minh;

 - Trước ngày 30/6/2023: Bộ thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì, kinh phí thực hiện và ban chủ nhiệm các nhiệm vụ cấp Bộ năm 2024.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học, điện thoại: 024.39387384, email: phongqlkh@molisa.gov.vn. 

 Công văn

 Biểu mẫuTin liên quan