Công ty Cổ phần Navigos Group Việt Nam về hợp tác thông tin thị trường lao động

Công ty Cổ phần Navigos Group Việt Nam về hợp tác thông tin thị trường lao động

Ngày 12/6/2018 tại Hà Nội, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (KHLĐ&XH) và Công ty Cổ phần Navigos Group Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác thông tin thị trường lao động.

Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động 2018 với tổng giải thưởng 100 triệu đồng

Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động 2018 với tổng giải thưởng 100 triệu đồng

Mục tiêu: Nhằm khuyến khích xu hướng và hoạt động nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn Quan hệ Lao động (QHLĐ) và các lĩnh vực khác bằng cách sử dụng hướng tiếp cận dựa trên bằng chứng.

Các giải pháp thúc đẩy thương lượng tập thể về tiền lương ở cấp doanh nghiệp

Các giải pháp thúc đẩy thương lượng tập thể về tiền lương ở cấp doanh nghiệp

Các giải pháp thúc đẩy thương lượng tập thể về tiền lương ở cấp doanh nghiệp

Cải cách chính sách tiền lương và phát triển thị trường lao động giai đoạn 2016-2020

Cải cách chính sách tiền lương và phát triển thị trường lao động giai đoạn 2016-2020

Cải cách chính sách tiền lương và phát triển thị trường lao động giai đoạn 2016-2020

Một số ý tưởng đề xuất khi thực hiện trả lương công chức theo vị trí việc làm

Một số ý tưởng đề xuất khi thực hiện trả lương công chức theo vị trí việc làm

Thực hiện cơ chế trả lương công chức theo vị trí việc làm gắn với chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ là một yêu cầu khách quan của cải cách thể chế kinh tế ở nước ta.

Năng suất lao động việt nam – hướng tới cộng đồng kinh tế asean

Năng suất lao động việt nam – hướng tới cộng đồng kinh tế asean

Hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN là bước ngoặt đánh dấu sự hội nhập trong khu vực một cách toàn diện, tạo ra một khu vực sản xuất, thương mại và đầu tư, thị trường chung của các Quốc gia thành viên

Phương pháp tiếp cận và đề xuất phương án mức sống tối thiểu chung của việt nam, 2013

Phương pháp tiếp cận và đề xuất phương án mức sống tối thiểu chung của việt nam, 2013

Mức sống tối thiểu là một trong những nội dung được đưa vào Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 1/6/2012, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 20

Năng suất lao động Việt Nam – Hướng tới cộng đồng kinh tế Asean

Năng suất lao động Việt Nam – Hướng tới cộng đồng kinh tế Asean

Hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN là bước ngoặt đánh dấu sự hội nhập trong khu vực một cách toàn diện, tạo ra một khối sản xuất, thương mại và đầu tư, thị trường chung của các Quốc gia thành viên.