Chức năng, nhiệm vụ

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1870/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

            Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

            Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017  của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

            Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Vị trí và chức năng

            Viện Khoa học Lao động và Xã hội (sau đây viết tắt là Viện) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, tiền lương; việc làm; giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ.

            Viện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; tên giao dịch quốc tế: Institute of Labour Science and Social Affairs, viết tắt là ILSSA.

            Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

            1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, công nghệ dài hạn và hàng năm về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. trình Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

            2. Tổ chức nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

            3. Thông tin, phân tích, dự báo trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

            4. Điều tra, thống kê; tổ chức hội nghị, hội thảo phục vụ nghiên cứu khoa học.

            5. Quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng và các hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ; thường trực Hội đồng Khoa học của Bộ.

            6. Tham gia xây dựng chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, chương trình mục tiêu trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; tham gia phản biện khoa học và nghiên cứu đánh giá dự án luật, chương trình, kế hoạch, dự án, chính sách, công trình nghiên cứu thuộc Bộ.

            7. Tổ chức, liên kết đào tạo tiến sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực lao động và xã hội theo quy định của pháp luật.

            8. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành lao động, thương binh và xã hội.

            9. Hp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cơ quan trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực lao động và xã hội theo quy định của pháp luật và của Bộ.

            10. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, nghiên cứu khoa học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật.

            11. Xây dựng phương án tự chủ theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, trình Bộ phê duyệt để thực hiện.

            12. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

            Điều 3. Cơ cấu tổ chức

            1. Viện Khoa học Lao động và Xã hội có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

            2. Các đơn vị chức năng:

            a) Văn phòng;

            b) Phòng Kế hoạch - Đối ngoại;

            c) Phòng Quản lý khoa học;

            d) Phòng Nghiên cứu tiền lương và quan hệ lao động;

            đ) Phòng Nghiên cứu chính sách an sinh xã hội;

            e) Trung tâm Nghiên cứu dân số, lao động, việc làm;

            g) Trung tâm Nghiên cứu lao động nữ và giới;

            h) Trung tâm Nghiên cứu môi trường và điều kiện lao động;

            i) Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo chiến lược;

            Viện có Hội đồng khoa học để tư vấn cho Viện trưởng về công tác nghiên cứu khoa học.

            Điều 4. Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội có trách quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Viện; ban hành Quy chế làm, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế sử dụng tài sản và các Quy chế khác của Viện theo quy định; quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động theo thẩm quyền và phân cấp của Bộ trưởng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

            Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 453/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

            Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Lưu: VT,
TCCB.

BỘ TRƯỞNG
  Đào Ngọc Dung