Danh mục đề tài

TÊN ĐỀ TÀI
1. Việc làm và thị trường lao động
 • Các giải pháp nâng cao chất lượng lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 • Vấn đề lao động nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
 • Các giải pháp thúc đẩy phát triển việc làm “xanh” ở Việt Nam
 • Hội nhập ASEAN 2015 và tác động của hội nhập tới thị trường lao động Việt Nam
 • Đánh giá tác động của cắt giảm chi tiêu công đến thị trường lao động
 • Ảnh hưởng của đình trệ kinh tế đến thay đổi việc làm và tác động hệ thống an sinh xã hội (RIM)
 • Ứng dụng phân tích thị trường lao động Việt Nam theo bộ chỉ tiêu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
 • Cơ sở lý luận và thực tiễn chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hoá
 • Dự báo tác động của tăng trưởng kinh tế và hội nhập giai đoạn 2011-2020 tới lao động, việc làm và các vấn đề xã hội
 • Đánh giá thực trạng lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn trở về Việt Nam
 • Thực trạng và giải pháp hoàn thiện mô hình quản lý nhà nước về dạy nghề trong thời kỳ hội nhập và phát triển
 • Xây dựng quy hoạch ngành Lao động – Thương binh và Xã hội một số tỉnh/thành phố.
2. Tiền lương, quan hệ lao động
 • Nghiên cứu xây dựng cơ chế trả lương đối với cán bộ, công chức trên cơ sở vị trí việc làm
 • Mối quan hệ năng suất lao động và tiền lương ở Việt Nam
 • Quan hệ tiền lương tối thiểu – trung bình – tối đa
 • Vấn đề biến đổi chi phí giá cả tác động đến tiền lương và thu nhập
 • Tăng cường năng lực phân tích chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội
 • Xây dựng quy chế trả lương, hoàn thiện định mức lao động, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực tại một số doanh nghiệp.
3. Môi trường và điều kiện lao động
 • Ứng dụng thí điểm hệ thống chỉ tiêu tự giám sát, đánh giá an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Xây dựng các giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững đối với người nghèo khu vực nông thôn tại vùng ĐBSCL trong bối cảnh BĐKH và nước biển dâng
 • Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống, sinh kế và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân tộc thiểu số
 • Đánh giá điều kiện lao động và xác định Danh mục nghề/công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
 • Môi trường và tiêu chuẩn lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở làng nghề Việt Nam
 • Xây dựng hệ thống chỉ tiêu tự giám sát, đánh giá môi trường, an toàn sức khỏe, nghề nghiệp trong các doanh nghiệp
 • Hoàn thiện phương pháp xác định nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
4. An sinh xã hội
 • Tổng kết 30 năm đổi mới lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội ở Việt Nam, báo cáo trình Hội đồng Lý luận Trung ương, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tổng kết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới
 • Giải quyết các vấn đề xã hội trong tình hình mới, báo cáo trình Ban cán sự Đảng, Chính phủ về tổng kết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới
 • Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, Đề án trình Hội nghị Trung ương 5
 • Cơ sở khoa học xây dựng sàn an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020
 • Đổi mới tư duy phòng chống tệ nạn xã hội trong thời kỳ hội nhập
 • Nghiên cứu rà soát chính sách gắn kết xã hội tại Việt Nam
 • Định hướng mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020
 • Đánh giá thực trạng khả năng và cơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội của nhóm người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số
 • Nghiên cứu nhận thức của người dân về chênh lệch mức sống ở Việt Nam
 • Già hoá dân số tác động đến việc làm và an sinh xã hội giai đoạn 2015-2020
 • Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chính sách khuyến khích tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số, nông dân có mức thu nhập từ trung bình trở xuống
 • Quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở xã hội của thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030
 • Đánh giá thực trạng dịch vụ xã hội đối với người lao động và nhóm yếu thế trong khung chính sách về an sinh xã hội.
5. Giảm nghèo
 • Xác định mối tương quan giữa các loại chuẩn
 • Thí điểm phương pháp tự xác định hộ nghèo tại địa phương
 • Xác định chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015
 • Xây dựng phương pháp và quy trình xác định hộ nghèo giai đoạn 2011-2015
 • Đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2006-2010.
6. Chăm sóc và bảo vệ trẻ em
 • Báo cáo Quốc gia về Lao động trẻ em 2012
 • Đánh giá nhanh về lao động trẻ em ở 5 tỉnh tại Việt Nam
 • Đánh giá thực trạng phúc lợi trẻ em ở 8 tỉnh/thành phố tại Việt Nam
 • Rà soát chính sách hỗ trợ trẻ em nghèo dễ bị tổn thương.
7. Bình đẳng giới
 • Báo cáo Quốc gia an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam
 • Xây dựng hệ thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mức độ bình đẳng giới ở Việt Nam
 • Rà soát hệ thống chính sách pháp luật lao động dưới góc độ bình đẳng giới
 • Đánh giá tác động của điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đến các vấn đề kinh tế, lao động và xã hội
 • Nghiên cứu cải cách tuổi nghỉ hưu của lao động nữ Việt Nam
 • Đánh giá nhanh về di cư lao động tự do và buôn bán người tại biên giới Việt – Trung
 • Tác động kinh tế – xã hội của việc gia nhập WTO đến lao động nữ nông thôn.