Sách “Nhận thức và hành động đảm bảo an ninh thu nhập cho cuộc sống độc lập khi về già của nhóm dân số trong độ tuổi trung niên”

29/03/2024 15:08:51

 

Hoạt động hợp tác nghiên cứu “Kinh nghiệm quốc tế về bảo hiểm chăm sóc dài hạn, bảo hiểm hưu trí tự nguyện (tư nhân) và bài học cho Việt Nam” và xuất bản cuốn sách “Nhận thức và hành động đảm bảo an ninh thu nhập cho cuộc sống độc lập khi về già của nhóm dân số trong độ tuổi trung niên”

Việt Nam đang phấn đấu trở thành nước có thu nhập trung bình cao, phát triển bao trùm, toàn diện và bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, song còn nhiều trở ngại và thách thức cho phát triển bền vững xã hội như: mức độ sẵn sàng cho cuộc sống độc lập khi về già của dân số thanh niên và trung niên còn hạn chế; vấn đề giáo dục tài chính chưa được quan tâm đúng mức; còn thiếu một cơ chế tích hợp và bền vững trong đảm bảo an ninh thu nhập của người dân; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, chuẩn bị cho già hóa chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, người lao động; khoảng cách phát triển giữa các địa phương, vùng, miền, còn khá lớn, v.v. Trong khi đó, Việt Nam đang ở thời kỳ già hóa dân số nhanh. Già hóa dân số đã tạo ra một số thách thức với tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đặc biệt, quy mô và tỷ lệ dân số cao tuổi tăng nhanh, tạo sức ép lên hệ thống lương hưu và bảo hiểm cũng như thách thức các mô hình trợ giúp xã hội và hệ thống chăm sóc xã hội, chăm sóc dài hạn.

Trong bối cảnh đó, Viện Khoa học Lao động và Xã hội và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tiếp tục hợp tác triển khai hoạt động nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về bảo hiểm chăm sóc dài hạn, bảo hiểm hưu trí tự nguyện (tư nhân) và bài học cho Việt Nam. Trên cơ sở Viện Khoa học Lao động và Xã hội triển khai xây dựng báo cáo nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc họp chuyên môn cùng Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, trong Quý 1 năm 2024, đã hoàn thiện báo cáo “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về bảo hiểm chăm sóc dài hạn, bảo hiểm hưu trí tự nguyện (tư nhân) và bài học cho Việt Nam”.

Bên cạnh đó, Viện Khoa học Lao động và Xã hội và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã phối hợp xuất bản cuốn sách “Nhận thức và hành động đảm bảo an ninh thu nhập cho cuộc sống độc lập khi về già của nhóm dân số trong độ tuổi trung niên”. Việc xuất bản cuốn sách từ nghiên cứu được thực hiện trong năm 2022 sẽ góp phần đưa các phát hiện và khuyến nghị đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau theo một cách chính thống và dễ tiếp cận. Từ đó, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước và hoạch định chính sách về đảm bảo ASXH cho người cao tuổi trong thời gian tới, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân (mọi nhóm tuổi) trong việc chuẩn bị tài chính đáp ứng nhu cầu an ninh thu nhập cho cuộc sống độc lập khi về già.