Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động 2018 với tổng giải thưởng 100 triệu đồng

24/04/2018 12:26:44

Mục tiêu: Nhằm khuyến khích xu hướng và hoạt động nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn Quan hệ Lao động (QHLĐ) và các lĩnh vực khác bằng cách sử dụng hướng tiếp cận dựa trên bằng chứng.

Nội dung, thể lệ cuộc thi: "Nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn Quan hệ Lao động nhằm hướng tới chính sách tốt hơn"

Mục tiêu: Nhằm khuyến khích xu hướng và hoạt động nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn Quan hệ Lao động (QHLĐ) và các lĩnh vực khác bằng cách sử dụng hướng tiếp cận dựa trên bằng chứng. Phát hiện của những nghiên cứu này là những thông tin đầu vào xác thực đóng góp vào cho quá trình hoạch định chính sách. Các đề xuất nghiên cứu cần theo sát các chủ đề của Cuộc thi và mang tính thiết thực phù hợp với chương trình xây dựng chính sách quốc gia.

Tải tài liệu 1: Thể lệ cuộc thi.

Tải tài liệu 2: Nội dung cuộc thi

Tìm hiểu thêm tại: http://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Pressreleases/WCMS_626389/lang--vi/index.htm