Đánh giá hiệu quả chi phí cho công tác an toàn vệ sinh lao động cấp doanh nghiệp

13/07/2015 00:00:00

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả chi phí cho công tác ATVSLĐ của doanh nghiệp. Tổng hợp các thông tin liên quan về công tác ATVSLĐ doanh nghiệp.

Mục tiêu

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả chi phí cho công tác ATVSLĐ của doanh nghiệp. Tổng hợp các thông tin liên quan về công tác ATVSLĐ doanh nghiệp.

Nội dung nghiên cứu

  • Nghiên cứu, xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả chi phí cho công tác ATVSLĐ của doanh nghiệp dựa trên các kinh nghiệm quốc tế và phương pháp phân tích chi phí lợi ích.
  • Xây dựng công cụ, thu thập thông tin và đánh giá hiệu quả chi phí công tác ATVSLĐ thử đối với 2 doanh nghiệp.

Kết quả nghiên cứu

Đề tài cho thấy trong những năm gần đây, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp rất đáng lo ngại. Năm 2009 trên cả nước đã xảy ra trên 6.200 vụ tai nạn lao động, làm 6.421 người bị nạn, trong đó có 550 người chết, 1.221 người bị thương nặng. Tổng thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động gây ra là trên 42 nghìn tỷ đồng và hơn 450.000 ngày công lao động. Cả nước cũng hiện có tới 26.700 người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH. Mặc dù đầu tư cho công tác ATVSLĐ ngày càng tăng nhưng tình hình tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp nhìn chung chưa được cải thiện, trong khi đó nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn lao động do lỗi của chủ sử dụng lao động chiếm 75%.

Đề tài đã đưa ra các căn cứ khoa học, xây dựng phương pháp đánh giá chung hiệu quả chi phí công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp.

Đề tài đã đề xuất một số khuyến nghị sau:

  • Hoàn thiện phương pháp và xây dựng quy trình tự đánh giá cho các loại doanh nghiệp được phân loại theo đặc trưng cụ thể.
  • Xây dựng, thử nghiệm các mô hình tự đánh giá cho doanh nghiệp.

Sản phẩm đề tài

Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

Nơi lưu trữ: Thư viện Viện Khoa học Lao động – Xã hội

ThS Nguyễn Thanh Vân và nhóm nghiên cứu