Ảnh hưởng của đình trệ kinh tế đến thay đổi việc làm và tác động hệ thống an sinh xã hội

Ảnh hưởng của đình trệ kinh tế đến thay đổi việc làm và tác động hệ thống an sinh xã hội

Ảnh hưởng của đình trệ kinh tế đến thay đổi việc làm và tác động hệ thống an sinh xã hội

Hội thảo “Thúc đẩy an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam”

Hội thảo “Thúc đẩy an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam”

Bảo đảm việc làm và an sinh xã hội cho người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái là một chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước.

Một số vấn đề về chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo phát triển sản xuất

Một số vấn đề về chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo phát triển sản xuất

Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo phát triển sản xuất là một cấu phần quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Việt Nam.

Tác động của suy giảm tăng trưởng kinh tế đến nông nghiệp và vai trò của hệ thống ASXH

Tác động của suy giảm tăng trưởng kinh tế đến nông nghiệp và vai trò của hệ thống ASXH

Suy thoái kinh tế thế giới đã tác động đáng kể đến Việt Nam, nhiều ngành kinh tế đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lĩnh vực An sinh xã hội

Lĩnh vực An sinh xã hội

Lĩnh vực An sinh xã hội