Tác động của suy giảm tăng trưởng kinh tế đến nông nghiệp và vai trò của hệ thống ASXH

Tác động của suy giảm tăng trưởng kinh tế đến nông nghiệp và vai trò của hệ thống ASXH

Suy thoái kinh tế thế giới đã tác động đáng kể đến Việt Nam, nhiều ngành kinh tế đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lĩnh vực An sinh xã hội

Lĩnh vực An sinh xã hội

Lĩnh vực An sinh xã hội

Lĩnh vực Dân số, Lao động, Việc làm

Lĩnh vực Dân số, Lao động, Việc làm

1/4/2011, dân số Việt Nam là 87

Lĩnh vực Tiền lương, Năng suất lao động Quan hệ lao động

Lĩnh vực Tiền lương, Năng suất lao động Quan hệ lao động

Bảo đảm việc làm và an sinh xã hội cho người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái là một chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước.