Năng suất lao động Việt Nam – Hướng tới cộng đồng kinh tế Asean

Năng suất lao động Việt Nam – Hướng tới cộng đồng kinh tế Asean

Hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN là bước ngoặt đánh dấu sự hội nhập trong khu vực một cách toàn diện, tạo ra một khối sản xuất, thương mại và đầu tư, thị trường chung của các Quốc gia thành viên.

Hệ thống dạy nghề ở Việt Nam và phát triển nghề nghiệp cho người lao động

Hệ thống dạy nghề ở Việt Nam và phát triển nghề nghiệp cho người lao động

i gian qua, hệ thống dạy nghề đã và đang thực hiện đổi mới khá mạnh mẽ, chuyển từ hệ thống dạy nghề với hai chương trình đào tạo (dài hạn và ngắn hạn) sang hệ thống dạy nghề với 3 cấp trình độ (sơ cấp

Lĩnh vực Môi trường và Biến đổi khí hậu

Lĩnh vực Môi trường và Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức phức tạp và lớn nhất mà thế giới đang phải đối mặt. Không một quốc gia nào có thể tránh được tác động của biến đổi khí hậu hay đối phó với các vấn đề c

Một số vấn đề về chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo phát triển sản xuất

Một số vấn đề về chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo phát triển sản xuất

Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo phát triển sản xuất là một cấu phần quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Việt Nam.

Tác động của suy giảm tăng trưởng kinh tế đến nông nghiệp và vai trò của hệ thống ASXH

Tác động của suy giảm tăng trưởng kinh tế đến nông nghiệp và vai trò của hệ thống ASXH

Suy thoái kinh tế thế giới đã tác động đáng kể đến Việt Nam, nhiều ngành kinh tế đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lĩnh vực An sinh xã hội

Lĩnh vực An sinh xã hội

Lĩnh vực An sinh xã hội

Lĩnh vực Dân số, Lao động, Việc làm

Lĩnh vực Dân số, Lao động, Việc làm

1/4/2011, dân số Việt Nam là 87

Lĩnh vực Tiền lương, Năng suất lao động Quan hệ lao động

Lĩnh vực Tiền lương, Năng suất lao động Quan hệ lao động

Bảo đảm việc làm và an sinh xã hội cho người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái là một chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước.